Available courses

BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้หลักการและแนวคิดเชิงวัตถุ พัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยหลักพื้นฐานของการออกแบบเชิงวัตถุ ได้แก่ การกำหนดคลาสและชนิดข้อมูล การถ่ายทอดคุณลักษณะของคลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล  กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึ่ม โอเวอร์โหลดดิงส์ และโอเวอร์ไรดิงส์  การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล วิธีกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การใช้คำสั่งต่างๆ การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการใช้คําสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้า และการแสดงผลลัพธ์ข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยเน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ธีรภพ แสงศรี

โครงงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สำหรับเป็นสื่อการสอนและแนวทางในการทำโครงงาน วิชาโครงงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ธีรภพ แสงศรี

BBACC101 / กฎหมายธุรกิจ/ อ.ณัฐวุฒิ

หลักพื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจในส่วนประเภทของบุคคล นิติกรรม นิติเหตุ หนี้ และเอกเทศสัญญาที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่

Nuttawut Auimaykagoon

BOAEC147/Chinese for Trading/อ.มณฑิรา

รหัสรายวิชา                         BOAEC147
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Chinese for Trading
ชื่อวิชาภาษาไทย               ภาษาจีนเพื่อการค้า
อาจารย์ประจำวิชา          อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

ศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ในการค้า การอธิบายสินค้า การต่อรองสินค้า และการโฆษณาสินค้า
Study vocabularies and idioms used in trading, describing, negotiating products, and advertisement.


Montira Thamtong

BOAEC144/Chinese Conversation/อ.มณฑิรา

รหัสรายวิชา                         BOAEC144
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Chinese Conversation
ชื่อวิชาภาษาไทย               การสนทนาภาษาจีน
อาจารย์ประจำวิชา          อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

ศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการพูดแนะนำตัว การถามและการตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
Study and practice vocabulary and expressions used in self-introductions, and questions-responses on personal information.


Montira Thamtong

BBABA719/Fundamental Chinese for Business2/อ.มณฑิรา

รหัสรายวิชา                         BBABA719
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Fundamental Chinese for Business 2
ชื่อวิชาภาษาไทย               ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
วิชาที่ต้องเรียนก่อน        BBABA718 Fundamental Chinese for Business 1 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1)
อาจารย์ประจำวิชา          อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

ศึกษาต่อจากภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1 เพื่อให้เกิดความเคยชินกับธรรมชาติของภาษาจีน ทั้งด้านเสียงและไวยากรณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น
ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษาขั้นต่อไป
A further study of Fundamental Chinese for Business 1. To familiarize students with Chinese pronunciation and more advanced grammar. 


Montira Thamtong

BBABA718/Fundamental Chinese for Business 1/อ.มณฑิรา

รหัสรายวิชา                         BBABA718
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Fundamental Chinese for Business 1 
ชื่อวิชาภาษาไทย               ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
อาจารย์ประจำวิชา          อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

ศึกษาภาษาจีน ทางด้านการอ่านออกเสียง การฟัง การเขียน และการพูดโต้ตอบโดยใช้ข้อความสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไวยากรณ์ง่ายๆ
A Study of Chinese pronunciation, listening, writing, simple conversation and expressions in daily life.


Montira Thamtong

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (อ.นพณัฐ วรรณภีร์)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้น การวางแผน สำหรับความมั่นคงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย ความมั่นคงเกี่ยวกับสารสนเทศ การพัฒนาแผนงานด้านความมั่นคง แม่แบบการ จัดการความมั่นคง การดำเนินการบริหารการจัดการความมั่นคง การจัดการความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางคอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันการเจาะระบบในรูปแบบต่างๆ ศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูล จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 

This course offers an introduction to information security management systems; planning for security- related events related to information technology, policy on information security, developing security plans, template of security management, implementation of security management; risks management associated with information technology; computer and data security standards; prevention of hacking; and the study of the ethical and legal actions necessary in the event of t computer crime.

Noppanut Wannapee

ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุงานทางในชั้นโครงสร้างและผิวทางแบบ ลูกรัง เซอร์เฟสทรีตเมนต์ แอสฟัลต์คอนกรีต และการทดสอบคุณสมบัติของ มวลรวม แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต และคอนกรีต

ธนา น้อยเรือน

DIPEE401 มาตรฐานและความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ เป้าหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและความปลอดภัยที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษา งานติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบการต่อลงดิน ระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE101: Electric Circuits / อาจารย์สามารถ ยะเชียงคำ

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า กฎพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและวิธีเมช ทฤษฎีบทวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง สัญญาณไซน์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์สัญญาณไซน์ในช่วงสถานะคงตัว วงจรกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ และระบบไฟฟ้าสามเฟส
Circuit elements; basic laws; nodal and mesh analysis; circuit theorems; resistance, inductance, and capacitance;  first and second order circuits; sinusoids and phasor; sinusoidal steady state analysis; AC. power circuit and  three phase systems


Samart Yachiangkam

ENGCV401 Highway Engineering

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทางหลวง การจัดระบบทางหลวง การวางแผนสร้างทาง การวิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร การควบคุมการจราจรและการออกแบบสัญญาณไฟจราจร การออกแบบทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์ทางหลวง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทาง

ธนา น้อยเรือน

ENGCV402 Highway Materials Testing

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุงานทางในชั้นโครงสร้างและผิวทางแบบ ลูกรัง เซอร์เฟสทรีตเมนต์ แอสฟัลต์คอนกรีต และการทดสอบคุณสมบัติของ มวลรวม แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต และคอนกรีต

ธนา น้อยเรือน

คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)

คอนกรีตเทคโนโลยี

      3(2-3-5)

Concrete Technology


รหัสรายวิชาเดิม 33051204 คอนกรีตเทคโนโลยี

วิชาบังคับก่อน : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1


ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ มวลรวมผสมคอนกรีตและสารผสมเพิ่ม การออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว  กำลังของคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพคอนกรีต  คอนกรีตพิเศษ

Study and Practice of physical and chemical properties of portland cement, water, aggregate and admixtures, designing mixture proportion of concrete,  properties of fresh harden concrete, strength of concrete, quality control of concrete; special types of concrete.Fongjan Jirasit

04-212-210 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ / ผศ.มนตรี เงาเดช

ปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรม Auto CAD เบื้องต้น ชุดคำสั่งในการเขียนแบบ  ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ  การเขียนเส้นบอกขนาด  การเขียนแบบระบบไฟฟ้า  และการพิมพ์แบบแปลน

ผศ.มนตรี เงาเดช

04-212-209 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง / ผศ.มนตรี เงาเดช

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง  การมองเห็น , แหล่งกำเนิดแสง , คุณสมบัติของดวงโคม , การวัดแสง , การออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การคำนวณแรงดันตกในสาย การต่อลงดิน การเดินสาย การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประมาณราคา

ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE103 Fundamental of Electrical Engineering / ผศ.มนตรี เงาเดช

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE128 Computer Electrical Drawing / ผศ.มนตรี เงาเดช

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CAD เบื้องต้น ชุดคำสั่งในการเขียนแบบไฟฟ้า ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด การเขียนแบบระบบไฟฟ้าและการพิมพ์แบบแปลน

ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE127 Electrical System Design Laboratory / ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชา ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า

The experiments that correspond to subject ENGEE126 Electrical System Design.

ผศ.มนตรี เงาเดช

ENGEE126 Electrical System Design / ผศ.มนตรี เงาเดช

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อกำหนด ผังการจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า และทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้า

Study of basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems; short circuit calculation; grounding systems for electrical installation.

ผศ.มนตรี เงาเดช

การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์

ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรม และโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งเครื่อง การต่อประสานและการจัดการหน่วยความจำ การต่อประสานและการจัดการรับเข้าและการส่งออก การเข้าจังหวะ ภาษาเครื่องและภาษาแอสแซมบลี การออกแบบฮาร์ดแวร์และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้สำหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Attapon Vivake

ENGCC304/Computer Programming/วิรัตน์ นักกรองดี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม


วิรัตน์ นักกรองดี

ENGEE118/Electric Power System/วิรัตน์ นักกรองดี

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบต่อหน่วย แบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  แบบจำลองและคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แบบจำลองและพารามิเตอร์สายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง แบบจำลองและพารามิเตอร์สายเคเบิล พื้นฐานของการไหลกำลังไฟฟ้า และการคำนวณความผิดพร่องทางไฟฟ้า


วิรัตน์ นักกรองดี

ENGEL106/Digital Circuits/วิรัตน์ นักกรองดี

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสและรับบตัวเลขที่ใช้ในวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น วงจรซีเควนเชียล วิธีการออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช้พีแอลดี ตรวจสอบการทำงานของวงจรดิจิตอล การใช้คู่มือและการประยุกต์ใช้ไอซีดิจิตอลในการออกแบบและเห็นความสำคัญของการออกแบบวงจรดิจิตอล


วิรัตน์ นักกรองดี

BAAID119 /การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ/นวนพ สุวรรณภูมิ


BAAID119 /การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ/นวนพ สุวรรณภูมิ

ฝึกปฏิบัติ จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ


Nawanop Suwanapoon

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน

ศึกษาบทบาทความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสาร ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พีรธรรม เตชะพะโลกุล

Schedule Program / Microsoft Excel

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การปรับแก้ข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างตารางสรุปสาระสำคัญ (Pivot Table) การสร้างแมโครเบื้องต้น

Wasana Duangkham

การจัดการเบื้องต้น (Introduction to Management)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประเภทของธุรกิจ แนวคิด ความเป็นมา และความสำคัญของกระบวนการจัดการเบื้องต้น ทักษะด้านการบริหารจัดการ แนวคิดทฤษฎีองค์การ ประเภทขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้น เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมทางธุรกิจ

Wasana Duangkham

โครงงานพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อการทำโครงงาน ตลอดจนถึงขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้า และการเขียนที่มาและความสำคัญ การทบทวนวรรณกรรม และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

พีรธรรม เตชะพะโลกุล

การออกแบบฐานข้อมูล & การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ การทำรีเลชั่นแบบต่างๆ การควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำ Normalization และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลด้วยตาราง การป้อนและแก้ไขตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การสร้างฟอร์มในการกรอกข้อมูล การสร้างรายงาน การใช้แมโคร การประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลแบบอื่น ๆ

พีรธรรม เตชะพะโลกุล

CERAR105/คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ/วาสนา ดวงคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows, Mac, Open Source OS, ฯลฯ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

Wasana Duangkham

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Data Communications System and Networking

Paweeya Raknim

GEBHT601/กิจกรรมเพื่อสุขภาพ/บงกช ศิลปานนท์

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

Bongkoch Sinlapanon

BBAIS215 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

รหัสวิชา BAIS215

ชื่อวิชา การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ชื่อวิชา Mobile Application User Interface Design

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้และลาดับชั้นของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ เค้าโครงและการจัดวางเค้าโครงในรูปแบบต่างๆ การใช้หน่วยวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ การจัดการรูปภาพที่ใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ การทาแอพพลิเคชั่นให้รองรับหลายภาษา การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับหลายขนาดหน้าจอ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ตรงตามระบบแบบแผนในการออกแบบ

Kamonlak Chaidee

BBAIS921 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวเลขและระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน เมทริกซ์ เซต ทฤษฎีกราฟ ฟังก์ชันและระบบสมการเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นและคุณสมบัติ ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

Kamonlak Chaidee

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลำดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การสร้างตารางPivotการดูข้อมูลในมิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบwhat-ifการพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ การเชื่อมโยงสูตรและดูข้อผิดพลาดของสูตรคำนวณและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์ การสร้าง และรันมาโคร การนำมาโครไปใช้ขั้นสูง

Kamonlak Chaidee

BBABA636/การตลาดดิจิทัล/อ.ณฐมน ทรัพย์บุญโต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ทางการตลาดเพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การวัด ประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล


Nathamon Supbunto

BBACC101/กฎหมายธุรกิจ/อ.ณฐมน ทรัพย์บุญโต

ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ การตีความกฎหมาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา หนี้ สัญญายืม ค้ำประกัน จำนอง สัญญาทางธุรกิจ เช่น นายหน้า ประกันภัย สัญญาเช่า  สัญญาเช่าซื้อ และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Nathamon Supbunto

BBACC113/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/กนกอร จิตจำนงค์

ศึกษาถึงความหมาย และโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงาน การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจ ของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ  ต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน  จริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

kanokon Jitjumnong

BBAIS922 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

BBAIS922

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Computer Programming for Business

รหัสรายวิชาเดิม : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทางานแบบอัลกอริทึม ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี ประเภทของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัวดาเนินการ การรับและการแสดงผลข้อมูล คาสั่งในการควบคุมการทางาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย การเขียนโปรแกรมเพื่อทางานกับแฟ้มข้อมูล

Study and practice algorithmic workflows, programming languages, good programming patterns, data types, constants, variables, expressions, and operators, receiving and displaying data, commands to control, arrays, subprograms, programming to work with data files.

Kamonlak Chaidee

System analysis and design

1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ วิธีวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ขอบระบบ ผังการบริหารโครงการ แผนภาพแสดงการทำงาน แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การเขียนคำอธิบายการประมวลผล แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ผังแสดงโครงสร้างของระบบ การออกแบบส่วนรับข้อมูล การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การกำหนดคุณสมบัติของระบบฮาร์ดแวร์และเครือข่าย การทำเอกสารประกอบ
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย : บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา สอนเสริม : สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน : ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง : ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สุวรรณี ปัญยศ

ENGCV402/ การทดสอบวัสดุการทาง/อรสา ธรรมสรางกูร

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุงานทางในชั้นโครงสร้างและผิวทางแบบ ลูกรัง เซอร์เฟสทรีตเมนต์

แอสฟัลต์คอนกรีตและ การทดสอบคุณสมบัติของ มวลรวม แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีต 

อรสา ธรรมสรางกูร

FUNMA107/Calculus 3 for Engineers/อ.มนต์ธิรา สุวรรณประภา

ศึกษาเกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน

Montira Suwannaprapa

ENGCV401/วิศวกรรมการทาง/อรสา ธรรมสรางกูร

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทางหลวง การจัดระบบทางหลวง การวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจรเบื้องต้น การออกแบบทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์ทางหลวง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทาง

อรสา ธรรมสรางกูร

Operating System Concepts / อ. นุรักษ์ ไชยศรี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ การแบ่งปันทรัพยากร การจัดการหน่ยประมวลผล การจัดการโพรเซสและเทรด การจัดการหน่วยความจำ การจัดการอุปกรณ์ การแบ่งความจำและชุดคำสั่งเป็นส่วนและเป็นหน้า หน่วยความจำเสมือน
 ขึ้นตอนการการจัดตารางการประเมินลผการทำงาน ปัญหาการติดตาย การป้องกันแหล่งทรัพยากร ความมั่นคงและความปลอดภัยของทรัพยากร การศึกษาตัวอย่างเป็นรายๆ

Nurak Chaisri

Data structure and Algorithm / อ. นุรักษ์ ไชยศรี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การแทนที่ข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบ ข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี


Nurak Chaisri

GEBLC201/ศิลปะการใช้ภาษาไทย/อ.วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์

ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด

อย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง การอ่าน การพูด และ

การเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ

Study formats and strategies for effective communication in Thai language.

Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the arts

of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century skills.


วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์

GEBLC102/English for Life Skills/Thisana Sathartathana

ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรมและการทำงาน

Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural, and work situations


 


Thisana Satharatthana

GEBIN703/Art of living/ปองสุข ศรีชัย

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น ทักษะการคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในสังคมแห่งการเรียนรู้


Pongsook Srichai

DIPCC401/การบัญชีเบื้องต้น/อ.อโนทัย พลภาณุมาศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุงประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อมสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการ เจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

Anothai Polpanumas

ENGCE117/การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์/อ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงลึกเกี่ยวกับ พอยน์เตอร์ และอาเรย์ การจองหน่วยความจ า ไฟล์อินพุต-เอาต์พุต ฟังก์ชันเรียกตัวเอง การเขียน และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป คลาส นามธรรม การเขียนโปรแกรมแบบหลายเทรด การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ ทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมเวอร์ชัน Study and practice of advanced programming concepts on pointers and arrays, memory allocation, file I/O, recursive function, object-oriented programming and design, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstract class, multithreaded programming, graphical user interface, software testing, software development tools, version control systems.

Ekkalak Sumonphan

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - sec. 2 / อ.ดร.สุวรรณี พิทักษ์วินัย

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

อ.ดร.สุวรรณี พิทักษ์วินัย

ENGCC304/การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมในปัจจุบัน

Ekkalak Sumonphan

ENGEE101/วงจรไฟฟ้า/อ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโหนดและวิธีเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนําและค่าความจุ วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกําลังกระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส

Ekkalak Sumonphan

ENGCE174/การโปรแกรมเชิงวัตถุ/อ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาหลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดวัตถุ การใช้วัตถุ การซ่อนวัตถุ การกำหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงข่ายของวัตถุ โครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดต่อกับผู้ใช้ การทำหลายงานพร้อมกัน การติดต่อระหว่างงาน ศึกษาและทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม่ๆ


Ekkalak Sumonphan

ENGEE102/คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า/อ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน วิเคราะห์เวกเตอร์ อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z และการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Ekkalak Sumonphan

ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ (Railway Traction System)

โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรแปลงผันกำลัง การควบคุมแบบควบคุมความกว้างพัลส์ ระบบการเบรคทางกล ระบบเบรคด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแม่เหล็กในการเคลื่อนที่

Infrastructure of railway electrification; overview of railway traction system; DC and AC motors; Speed control drive system of DC and AC motors;  Power converters;  Pulse-Width Modulation (PWM) control; Mechanical braking system;  Dynamic and regenerative braking systems; Maglev technology

Jukkrit Kluabwang

TEDCC806/การพัฒนาหลักสูตร/ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบและจัดทำหลักสูตรรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด การนำหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สภาพและปัญหาของหลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

วีระพรรณ จันทร์เหลือง

ENGCE102/ คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

ศึกษาเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับงานทาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหัวข้อในวิยุตคณิต ได้แก่ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซต พีชคณิตบูลีน ตรรกะลำดับที่หนึ่ง การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ การนับเบื้องต้น การวนซ้ำ และการเรียกซ้ำ หัวข้อในพีชคณิตเชิงเส้น ได้แก่ ฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การตั้งฉาก การเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปแบบเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน การแปลงเชิงเส้น และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ และหัวข้อในเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติ ได้แก่ตัวแปรสุ่มวิยุต ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย และกระบวนการสโตแคสติก รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์เชิงคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรม

Ekkalak Sumonphan

TEDCC808/กลวิธีการสอนช่างเทคนิค/ผศ.มานะ ทะนะอ้น

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับกลวิธีการสอนรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดลำดับความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมแผนบทเรียน การเลือกกลวิธีการสอน เทคโนโลยีและทรัพยากรสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ

Mana Thanaon

ENGCC301/เขียนแบบวิศวกรรม/ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิก และการเขียนภาพ 3 มิติ การกำหนดขนาดและพิกัด ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์

ENGEE106/เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า/ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ

ศึกษาเกี่ยวกับการวัดและค่าผิดพลาด หน่วยการวัด มาตรฐาน สัญลักษณ์ การชิลด์ ความปลอดภัยของการวัด การวัดกระแส แรงดัน และค่ากำลังไฟฟ้า ดีซีและเอซีบริดจ์ หม้อแปลงที่ใช้ในเครื่องมือวัด การวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและสูง การวัดค่าความต้านทานดิน การคำนวณหาค่าตำแหน่งของสายไฟฟ้าที่จุดลัดวงจรหรือต่อลงดิน ตัวเปลี่ยนสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นแอนะลอก เครื่องมือวัดซึ่งใช้เทคนิคทางดิจิตอล อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน  ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณ


ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ

BSCFN111/อาหารไทย/พรนับพัน

เพื่อให้รู้ถึงความรู้ทั่วไปของอาหารไทย

พรนับพัน อัศวมงคลศิริ

BSCFN105/เทคนิคการประกอบอาหาร/พรนับพัน

เพื่อให้รู้ถึงเทคนิคในการประกอบอาหารเบื้องต้น

พรนับพัน อัศวมงคลศิริ

BBACC114/เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ/เมตตา

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทํางานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทํางาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เมตตา ตาละลักษณ์

BSCCS110/โปรแกรมสำเร็จรูป/เมตตา ตาละลักษณ์

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสาร ตกแต่งเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่จะเป็นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมตตา ตาละลักษณ์

BBAIS910/แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์โมเดล แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ การทำให้เป็นบรรทัดฐาน แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาที่ใช้อธิบายและจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล


Patcharaporn Hongsibsong

BBAIS921/คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/อ.ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวเลขและระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน เมทริกซ์ เซต ทฤษฎีกราฟ ฟังก์ชันและระบบสมการเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นและคุณสมบัติ ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย


Yuphawadee Nathasitsophon

แข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอเปิดแบบทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่  9 กันยายน 2565 โดยมีนักศึกษาจากพื้นที่ น่าน,ตาก,พิษณุโลก และลำปาง 

จึงขอเปิดหัวข้อสำหรับจัดการข้อสอบ

ปกรณ์ สุนทรเมธ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ น่าน /ประถมปลาย/ชุมพล พาใจธรรม

เนื่องด้วยสัปดาห์วิทยาสาสตร์ที่จะจัดขึ้นโดยสาขาวิทยาศาสตร์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และได้ทำการจัดการแข่งขันทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประเภทประถมปลาย

ชุมพล พาใจธรรม

ตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์น่าน/มัธมศึกษาตอนปลาย/ชัชชัย ดีสุหล้า

เพื่อใช้ในการตอบปัญหาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.น่าน ที่มทร.ล้านนา น่าน

Chatchai Deesula

BSCCC104/ฟิสิกส์ทางการเกษตร/ศินุพล พิมพ์พก

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น, เสียง,  อุณหพลศาสตร์, ไฟฟ้า, ทัศนศาสตร์, เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณปัญหาด้านเกษตรกรรม

ศินุพล พิมพ์พก

BSCCS402/โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม/นงนุช เกตุ้ย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะนำแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี รวมถึงการเรียกซ้ำ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้และกราฟ การสืบค้นข้อมูลอัลกอริทึม พื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

Nongnuch Ketui

BSCAG105/สรีระวิทยาพืช /Plant Physiology/อภิรยา เทพสุคนธ์/น่าน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์พืช  หน้าที่ทางสรีรวิทยาและเมทาบอลิซึมขององค์ประกอบทางเคมีของเซลล์พืช เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอมิโนและโปรตี เอนไซม์ กรดไขมันและลิปิด กรดนิวคลีอิค วิตามิน และเกลือแร่   ตลอดจนกระบวนการเมทาบอลิซึมต่าง ๆที่เกิดขึ้นในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสงการตรึงไนโตรเจน ธาตุอาหารพืช และการดูดซึม การเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหารในพืช   ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช


Apiraya Thepsukhon

BSCCS302/การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ/ปกรณ์ สุนทรเมธ

ศึกษาองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ เช่น การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส์ การเขียนโปรแกรมบนระบบเว็บ เพื่อเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและเอพีไอของภาษาของระบบ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ปกรณ์ สุนทรเมธ

BSCCS301/การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ปกรณ์ สุนทรเมธ

ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ แบบลิสต์ ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
Principle of computer programing. Elements of statement such as variable, constants, operator, expression, function, data type, array, list, sequence statement, selection and repetition. Sub-program, passing parameters, read and write files by using one of programing languages. Practice tools for developing programing, correcting, testing and debug.  แก้ไข


ปกรณ์ สุนทรเมธ

GEBSC301/เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน/น่าน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การใชเทคโนโลยีสื่อประสม และการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปกรณ์ สุนทรเมธ

GEBLC201/ศิลปะการใช้ภาษาไทย/จารุนันท์ เมธะพันธุ์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน และเขียน

Jarunan Methaphan

DIPCC209 / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ / มรกต ทองพรหม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Crytocurrency) กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

อ.มรกต ทองพรหม

DIPDB203/การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ/ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบ ระบบธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การบริหารโครงการ การวางแผน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงาน การสร้าง การพัฒนา การติดตั้ง การดูแลรักษาระบบ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ

Laddawun Wongcharen

05-000-108/การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ/ปฏิกมล โพธิคามบำรุง

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการประมวลข้อมูล ส่วนประกอบและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  การเขียนผังโปรแกรม  แนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ  วิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด ระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจ  ลักษณะของระบบงาน  การใช้คอมพิวเตอร์หรืองานธุรกิจทางด้านบริหารการจัดการสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน  เรียนรู้หลักการใช้ระบบเครือข่าย วิธีการและหลักการใช้อินเตอร์เน็ต

PATIKAMOL POTIKHAMBUMRUNG

TEDME901/ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน/บุญญฤทธิ์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า การต่อสาย การเดินสายแบบต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน

Bunyarit Wangngon

TEDEE124/ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า/บุญญฤทธิ์

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา

Bunyarit Wangngon

TEDEE125/การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า/บุญญฤทธิ์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของประสิทธิภาพพลังงาน นโยบายและกฎหมาย ด้านพลังงาน มาตรฐานการจัดการพลังงาน หลักการควบคุมประสิทธิภาพ พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดอัตราค่าไฟฟ้า การ จัดการภาระทางไฟฟ้า การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน เทคโนโลยีและ มาตรการประหยัดพลังงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์มอเตอร์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบความร้อน การระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบผลิตพลังงาน ร่วม การประเมินศักยภาพการประหยัดและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

Bunyarit Wangngon

TEDME905/ทฤษฎีเครื่องยนต์/อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์  ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์  ระบบเชื้อเพลิง  ระบบจุดระเบิด  ระบบสตาร์ท  ระบบหล่อลื่น  และระบบหล่อเย็น

Natthaphong Kaemthapthim

TEDEE110/โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์/บุญญฤทธิ์

ศึกษา และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ คำสั่งพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ และนิวเมติกส์ไฟฟ้า การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ควบคุมงานอุตสาหกรรม ระบบเชื่อมโครงข่าย และอุปกรณ์เซ็นเซอร์

Bunyarit Wangngon

TEDME913/ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็คทรอนิกส์/อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

                 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส่งจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ระบบประจุอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

Natthaphong Kaemthapthim

TEDEE102/การติดตั้งไฟฟ้า/บุญญฤทธิ์

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  มาตรฐานการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า  การใช้เครื่องมืองานติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  การต่อ สายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและนอก อาคาร  ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า

Bunyarit Wangngon

TEDCC826 / การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / มรกต ทองพรหม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมในปัจจุบัน

ปีการศึกษา 1/2565

TEDCC826_SEC_1 (ภาคปกติ)
ค.อ.บ.2.13A/ค.อ.บ.4.10ก

อ.มรกต ทองพรหม

BSCFM126/ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร (Automatic Control System for Agriculture) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การวัดและการจัดระดับสัญญาณ วงจรสัญญาณเงื่อนไข อุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม อุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม ฟังก์ชั่น และการโปรแกรมอุปกรณ์การควบคุม การประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

Study and Practice ofSensor and transducer, signal measurement and signal condition, signal conditioning circuit, actuator equipments and controlling, programmable controller functions and programming of programmable controller and ist application on agricultural.


Piyapong Wongkhunkeaw

BSCAG641/เทคโนโลยีการผลิต กัญชง กัญชา กระท่อม และผลิตภัณฑ์ /พีรพันธ์ ทองเปลว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของกัญชง กัญชา และกระท่อม ประวัติความเป็นมา สรรพคุณทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตผลิตกัญชง กัญชาและกระท่อม การปลูก การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจำหน่าย


พีรพันธ์ ทองเปลว

BSCAG153/ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า/อรณิช คำยง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับมีคุณภาพ  ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การปลูกไม้ดอกไม้ดับเชิงการค้า

Oranid Kumyong

BSCCT603/Data Communication and Computer Network System

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่ายรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต   เครือข่ายไร้สายโพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทำ ซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

Kacharin Thongfak

BSCAG110 / Plant Disease and Their Controls / Sutjaritpan Boonmee

Study and Practice of the importance of plant disease and their impact on agricultural productivity, plant pathogens, infection, disease symtoms, epidemiology, disease diagnosis, host-pathogen interaction, plant defense mechanisms, plant disease controlling strategies, application the technologies for controlling plant disease to keep pace with the situation of disease development and International Standards for Phytosanitary Measures.

Sutjaritpan Boonmee

BSCCT101/พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิไรวรรณ แสนชะนะ

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และในองค์กรด้านต่างๆ รูปแบบการใช้งานสารสนเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และการพัฒนาเว็บเบื้องต้น เอชทีเอ็มแอลรุ่น 5.0 จาวาสคริปต์

Study about evolution of computer and information technology, elements of information technology, applications of computer and information technology in daily-life and in corporate use, information platform from past to present, Internet technology, World Wide Web, and basic Web site development with HTML5.0 and Java Script

Wiraiwan Sanchana

BSCAG111/แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด Insect Pests and Their Controls/ศุภกร วงศ์สุข

ศึกษาความสำคัญของแมลงศัตรูพืช กายวิภาคภายนอก การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง การจำแนกอันดับของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ

Supakorn Wongsuk

GEBLC201/ ศิลปะการใช้ภาษาไทย/ ธีร์วรา แสงอินทร์

 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์      โดยมีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ  สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

Theewara Saengin

BBABA236/ การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่/ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ แบบจำลองธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

Introduction to entrepreneurship; entrepreneur characteristics; problem and opportunity analysis of entrepreneurs; new venture and business establishment processes; searching for new business opportunities; business model canvas; human resource management; leadership and entrepreneurship; capital management and fund raising; preparation for business growth; codes of business ethics; trends of future entrepreneurship in globalized contexts.

Khongsak Tuisuep

DIPMG203/ การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ / คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสำนักงานบทบาทและหน้าที่งานสำนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กระบวนการบริหารการจัดการสำนักงานการจัดผังสำนักงานสายการดำเนินงานการบริหารงานเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน

Khongsak Tuisuep

DIPDB201 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.สุขุมาล)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน การวางแผน การวิเคราะห์งาน การเขียนผังงาน โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดตัวแปรและชนิดของข้อมูล การับค่าและแสดงผลข้อมูล การใช้คำสั่งเงื่อนไข การวนรอบ การใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูป การสร้างโปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน การใช้ข้อมูลชนิดโครงสร้าง ข้อมูลประเภทอาร์เรย์ การดำเนินการกับไฟล์ข้อมูล กรณีศึกษา การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Sukumal Tauwsakul

05-051-106 โปรแกรมสำเร็จรูป 1 (อ.สุขุมาล)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS คำสั่งโปรแกรม Microsoft Word และคำสั่งโปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่นิยมในวงธุรกิจ

Sukumal Tauwsakul

DIPDB204 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ (อ.สุขุมาล)

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรับส่งข้อมูลบนเว็บ การเขียนคำสั่ง การกำหนดรูปแบบ การแสดงผลบนเว็บ การใช้คำสั่งการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน การประมวลผลโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การเชื่อมโยงกับระบบจัดการฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมระบบเว็บเพื่อธุรกิจ 

Sukumal Tauwsakul

BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (อ.สุขุมาล)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะงานสำนักงาน เพื่อสรุปแนวคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลในงานสำนักงานด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในสำนักงาน

Sukumal Tauwsakul

BBABA508/ การจัดการความรู้/ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ ความหมาย ประเภทของความรู้ ระดับของความรู้ ความสำคัญของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ แรงจูงใจในการจัดการความรู้ ศึกษาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ขององค์กร การจัดการความรู้ขององค์กร ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึง กรณีศึกษาการจัดการความรู้ขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ

The study of concepts and theories of knowledge management, meaning, types, key person, technology, and knowledge management motivation. To study of organizational learning concepts, organizational learnings, organizational knowledge management, characteristics and elements of the organizational learning, as well as the case study of knowledge management from succeed public and private organizations. 

Khongsak Tuisuep

BBABA238/การจัดการการผลิต/คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ระบบการผลิตด้วยการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวม เทคนิคการจัดสรรวัสดุ การวางแผนผังกระบวนการผลิต  เทคนิคการพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนการผลิตรวม การจัดลำดับงานและตารางการผลิตด้วยวิธีฮิวริสติก การควบคุมสินค้าคงคลังและการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Production systems by using total business resource planning; material allocation techniques; production process layout planning; forecasting techniques; location selection; cost and profit analysis for decisions; work order and production schedule by using heuristic techniques; inventory controls and software applications for increasing production efficiency


Khongsak Tuisuep

BBABA230/ เทคนิคการผลิตเอกสารสำนักงาน/ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ความสำคัญของการผลิตเอกสารสำนักงานในยุคปัจจุบัน กระบวนการผลิตเอกสารสำนักงาน การผลิตเอกสารสำนักงานด้วยเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ  การผลิตเอกสารสำนักงานของทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ การผลิตเอกสารสำนักงานทางธุรกิจรวมทั้งการผลิตเอกสารสำนักงานอื่น ๆ

Importance of current office document production; office document production processes; office document production by using office automation; office document production by official correspondence; office document production in business, including other document production

Khongsak Tuisuep

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ.สุขุมาล - ลำปาง)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและอัลกอริทึม เมตริกซ์และดีเทอร์มีแนน กฎของคราเมอร์ คอมพิวเตอร์กับเลขฐานหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์

Sukumal Tauwsakul

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (อ.สุขุมาล)

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะงานสำนักงาน เพื่อสรุปแนวคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลในงานสำนักงานด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานสำนักงาน

Sukumal Tauwsakul

DIPCC209 / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ / สุขุมาล ตั้วสกุล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐาน ความหมาย องคประกอบ การจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช ในการทำธุรกรรมโดยไม่ตองผานบุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ ของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

Sukumal Tauwsakul

DIPCC203/หลักการจัดการ/กนกวรรณ เวชกามา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบธุรกิจ แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ หน้าที่สำคัญและกระบวนการทางการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ การจัดการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมธุรกิจ

kanokwan vechgama

BBACC118/การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ/คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

การใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น เทคนิคการพยากรณ์ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง และตัวแบบการตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ต่าง ๆ เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทางานในโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Usages of quantitative techniques in efficient business operation decisions; model applications of business problem solving, such as forecasting techniques, game theory, job assignment, transportation model, linear programing model, economic order quantity model, and decision model under various situations; techniques of project planning and controls; software applications in quantitative analysis for decision making

Khongsak Tuisuep

การอบชุบโลหะ Heat Treatment (อ.พิทูร นพนาคร)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับคาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายในและระยะลึกของความแข็ง ปฏิบัติการตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็กชนิดต่าง ๆ ศึกษาหลักการของการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็ก การสลายคาร์บอนโดยการชุบในสารละลายตัวกลาง การอบคืนตัวเพื่อเหล็กกล้าแข็ง ตลอดจนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยวิธีการต่าง ๆ

Pitoon Nopnakorn

BSCCT504 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (อ.สุขุมาล)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Sukumal Tauwsakul

BSCCT306 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ อ.คนึงนุช (ลำปาง)

ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับ นโยบาย สิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Khanuengnuch San-injak

FUNSC211/ เคมีเบื้องต้นสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร /วรัญญา ธาราเวชรักษ์

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุล เคมี สเตอริโอเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

วรัญญา ธาราเวชรักษ์

FUNSC204/ หลักเคมี /วรัญญา ธาราเวชรักษ์

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี

วรัญญา ธาราเวชรักษ์

GEDSC301/วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่/วรัญญา ธาราเวชรักษ์

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและ
การให้เหตุผล การแสวงหาความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่


วรัญญา ธาราเวชรักษ์

BSCCT203-ระบบฐานข้อมูล /อ.นราวิชญ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล แบบจ าลอง อีอาร์ การนอร์มัลไลเซชัน การใช้ค าสั่งภาษาเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอส คิวแอล 

Study and practice about database systems, database architecture, data model, database planning, design and management, E- R model, normalization and SQL, No-SQL database systems.

อ.นราวิชญ์ ความหมั่น

BSCCT501-การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น / อ.นราวิชญ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หลักการ แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนขั้นตอนวิธีและเขียนผังงาน องค์ประกอบของ ประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบ ตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย รวมถึงการใช้งาน โปรแกรมย่อยสำเร็จรูปจากผู้สร้างอื่น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม 

Study and practice about general principles of computer programming and problem- solving with computer programs; algorithms and flowchart; programming syntax including variables, parameters, operators, expressions, functions, etc. ; various types of data such as array structure, sequence structure, selection structure, and iteration structure; sub-program development; use of third-parties’ sub-program package. Practice by using computer language and application program development tools in development, checking, testing and debugging processes

อ.นราวิชญ์ ความหมั่น

การควบคุมคุณภาพอาหาร อ.ชณิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ ที่นำมาใช้ประกันคุณภาพอาหาร  โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการสภาวะแวดล้อมสำหรับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะGMP, HACCP และ ISO เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

Chanicha Jinakan

BSCFT113/เทคโนโลยีขนมอบ/อุบลรัตน์

ศึกษาโครงสร้าง ชนิด ส่วนประกอบพื้นฐานของข้าวสาลี ลักษณะกายภาพและเคมีของแป้งสาลี สมบัติและหน้าที่ต่าง ๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำขนมอบ การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ใช้ยีสต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู และขนมอบชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ สุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี่หัวข้อ


อุบลรัตน์ พรหมฟัง

BSCCC112/ชีววิทยา/เพียงพิมพ์ ชิดบุรี

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลไกของชีวิต เนื้อเยื่อและ  โครงสร้างของพืช  เนื้อเยื่อและโครงสร้างของสัตว์  การจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและหลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น


เพียงพิมพ์ ชิดบุรี

คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์/อ.สุภัทรชา ธุระกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักเบื้องต้นในการเตรียมและเก็บรักษาสัตว์น้ำสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบสัตว์น้ำก่อนการแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพของสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กฎหมายและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Suphattaracha Turakit

BSCFT104/Food Product Development/Teeravat Tepjaikad

หลักการและความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่และการประเมินตลาดผลิตภัณฑ์  

Principles and importance of product development; product development

process; consumer behavior and needs; product quality control; new product testing and commercial feasibility study


TEERAVAT TEPJAIKAD