DIPCC109 / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ / อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think)เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

Laddawun Wongcharen

การใช้โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่

หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การจัดการเอกสาร การแทรก การจัดรปแบบข้อความ การสร้างตาราง การสร้างเชิงอรรถ  การแทรกและการจัดรปแบบกราฟฟิก การจัดการการทำงานร่วมกันของเอกสาร การจัดการเอกสารรปแบบต่าง ๆ หลักการทำงานของโปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการแผนงานและสมดงาน  การจัดการเซลล์และช่วงข้อมล การจัดการตารางข้อมล การใช้สตรและฟังก์ชัน การจัดการแผนภมิ การจัดทำตารางคำนวณรปแบบต่าง ๆ

Laddawun Wongcharen

DIPCC209 / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ / มรกต ทองพรหม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Crytocurrency) กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

อ.มรกต ทองพรหม

DIPDB203/การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ/ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบ ระบบธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การบริหารโครงการ การวางแผน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงาน การสร้าง การพัฒนา การติดตั้ง การดูแลรักษาระบบ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ

Laddawun Wongcharen

05-000-108/การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ/ปฏิกมล โพธิคามบำรุง

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการประมวลข้อมูล ส่วนประกอบและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  การเขียนผังโปรแกรม  แนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ  วิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด ระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจ  ลักษณะของระบบงาน  การใช้คอมพิวเตอร์หรืองานธุรกิจทางด้านบริหารการจัดการสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน  เรียนรู้หลักการใช้ระบบเครือข่าย วิธีการและหลักการใช้อินเตอร์เน็ต

PATIKAMOL POTIKHAMBUMRUNG