BSCFN111/อาหารไทย/พรนับพัน

เพื่อให้รู้ถึงความรู้ทั่วไปของอาหารไทย

พรนับพัน อัศวมงคลศิริ

BSCFN105/เทคนิคการประกอบอาหาร/พรนับพัน

เพื่อให้รู้ถึงเทคนิคในการประกอบอาหารเบื้องต้น

พรนับพัน อัศวมงคลศิริ