BBACC114/เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ/เมตตา

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทํางานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทํางาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เมตตา ตาละลักษณ์

BSCCS110/โปรแกรมสำเร็จรูป/เมตตา ตาละลักษณ์

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสาร ตกแต่งเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่จะเป็นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมตตา ตาละลักษณ์

BBAIS910/แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล/พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์โมเดล แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ การทำให้เป็นบรรทัดฐาน แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาที่ใช้อธิบายและจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล


Patcharaporn Hongsibsong

BBAIS921/คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/อ.ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวเลขและระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน เมทริกซ์ เซต ทฤษฎีกราฟ ฟังก์ชันและระบบสมการเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นและคุณสมบัติ ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย


Yuphawadee Nathasitsophon