BBAIS215 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

รหัสวิชา BAIS215

ชื่อวิชา การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ชื่อวิชา Mobile Application User Interface Design

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้และลาดับชั้นของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ เค้าโครงและการจัดวางเค้าโครงในรูปแบบต่างๆ การใช้หน่วยวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ การจัดการรูปภาพที่ใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ การทาแอพพลิเคชั่นให้รองรับหลายภาษา การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับหลายขนาดหน้าจอ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ตรงตามระบบแบบแผนในการออกแบบ

Kamonlak Chaidee

BBAIS921 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวเลขและระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน เมทริกซ์ เซต ทฤษฎีกราฟ ฟังก์ชันและระบบสมการเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นและคุณสมบัติ ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

Kamonlak Chaidee

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลำดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การสร้างตารางPivotการดูข้อมูลในมิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบwhat-ifการพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ การเชื่อมโยงสูตรและดูข้อผิดพลาดของสูตรคำนวณและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์ การสร้าง และรันมาโคร การนำมาโครไปใช้ขั้นสูง

Kamonlak Chaidee

BBABA636/การตลาดดิจิทัล/อ.ณฐมน ทรัพย์บุญโต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ทางการตลาดเพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การวัด ประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล


Nathamon Supbunto

BBACC101/กฎหมายธุรกิจ/อ.ณฐมน ทรัพย์บุญโต

ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ การตีความกฎหมาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา หนี้ สัญญายืม ค้ำประกัน จำนอง สัญญาทางธุรกิจ เช่น นายหน้า ประกันภัย สัญญาเช่า  สัญญาเช่าซื้อ และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Nathamon Supbunto

BBACC113/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/กนกอร จิตจำนงค์

ศึกษาถึงความหมาย และโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเริ่มต้นงาน การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้าย ขวัญและการจูงใจ ของพนักงาน การใช้ภาวะผู้นำ แรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการ  ต่าง ๆ ของพนักงาน การออกจากงาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน  จริยธรรมในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

kanokon Jitjumnong

BBAIS922 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.กมลลักษณ์ ชัยดี)

BBAIS922

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Computer Programming for Business

รหัสรายวิชาเดิม : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทางานแบบอัลกอริทึม ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี ประเภทของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัวดาเนินการ การรับและการแสดงผลข้อมูล คาสั่งในการควบคุมการทางาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย การเขียนโปรแกรมเพื่อทางานกับแฟ้มข้อมูล

Study and practice algorithmic workflows, programming languages, good programming patterns, data types, constants, variables, expressions, and operators, receiving and displaying data, commands to control, arrays, subprograms, programming to work with data files.

Kamonlak Chaidee