โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อธุรกิจ

รายวิชา โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อธุรกิจ 

รหัสรายวิชา DIPDB318

หลักสูตร ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Chakkapan Wongrerkdee

DIPCC401/การบัญชีเบื้องต้น/อ.อโนทัย พลภาณุมาศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุงประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อมสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการ เจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

Anothai Polpanumas