เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน

ศึกษาบทบาทความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสาร ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พีรธรรม เตชะพะโลกุล

โครงงานพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อการทำโครงงาน ตลอดจนถึงขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้า และการเขียนที่มาและความสำคัญ การทบทวนวรรณกรรม และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

พีรธรรม เตชะพะโลกุล

การออกแบบฐานข้อมูล & การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ การทำรีเลชั่นแบบต่างๆ การควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำ Normalization และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลด้วยตาราง การป้อนและแก้ไขตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การสร้างฟอร์มในการกรอกข้อมูล การสร้างรายงาน การใช้แมโคร การประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลแบบอื่น ๆ

พีรธรรม เตชะพะโลกุล

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Data Communications System and Networking

Paweeya Raknim