การอบชุบโลหะ Heat Treatment (อ.พิทูร นพนาคร)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับคาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายในและระยะลึกของความแข็ง ปฏิบัติการตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็กชนิดต่าง ๆ ศึกษาหลักการของการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็ก การสลายคาร์บอนโดยการชุบในสารละลายตัวกลาง การอบคืนตัวเพื่อเหล็กกล้าแข็ง ตลอดจนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยวิธีการต่าง ๆ

Pitoon Nopnakorn